Alláh

Slovo Alláh v arabštině

Slovo Alláh v arabštině

Alláh je označení pro nejvyšší bytost islámu, jediného boha. Samotné slovo Alláh se většinou překládá jako Bůh, ale jde o jiného, než je ten křesťanský a židovský.
Podle Koránu je Alláh svrchovaný pán veškerého tvorstva a zároveň i nejvyšší soudce, který rozhodne o tom, kdo přijde do nebe a kdo do pekla.
Jedním z důležitých bodů v islámu je doporučení nezobrazovat živé bytosti. U samotného Alláha je toto doporučení změněno na striktní zákaz jeho zobrazování, jakékoliv jeho zobrazení je zcela nepřípustné.

Číst více …

Seminární práce ,

Korán

Korán

Korán

Korán je základní kniha islámu. Toto slovo znamená v arabštině přednes či čtení. Podle víry muslimů je Korán autentické boží slovo zjevené proroku Mohamedovi. Ustálená podoba Koránu vznikla až po Mohamedově smrti, když hrozilo nebezpečí ztráty ústně přenášeného učení. Obsah Koránu klade důraz na moc Alláha a jeho znamení, na posmrtnou odměnu nebo trest. Pro muslimy je navíc jejich posvátná kniha zároveň vzorem jazykové správnosti a krásy. Případné překlady mají jen pomocnou funkci k pochopení arabského originálu. Muslimské děti se od mala učí číst, psát a rozumět Koránu. Posvátnou knihu doplňuje sunna, což je soubor textů, který obsahuje výroky, činy a soudy Mohameda. Korán a sunna společně vytváří základ víry a zákonů, kterými se řídí život muslimů, a je důležitým pramenem islámského náboženského práva (šarí’a).
Korán je psán v arabštině, ale některá slova pochází z hebrejštiny, syrštiny, aramejštiny či etiopštiny.
Korán se dělí na 114 súr. Ty na sebe však plynule nenavazují a dokonce v rámci některých súr se střídají naprosto odlišné myšlenky. Některé úvahy se naopak v Koránu mnohokrát opakují.

Číst více …

Seminární práce , ,

Pět pilířů islámu

09.04.2009

Mezi základní náboženské povinnosti muslima, tzv. pět pilířů islámu, patří vyznání víry (šaháda), konání modlitby pětkrát denně (salát), placení náboženské daně (zakát), půst v měsíci ramadánu (saum) a pouť do svatého města Mekky (hadždž).

Číst více …

Seminární práce , , , , , , ,

Historie islámu

09.04.2009
Medina dnes

Medina dnes

Vznik islámu nerozlučně spojuje se jménem proroka Mohameda (někdy nazýván také např. Muhammad), který se narodil roku 570 v arabské Mekce. Během svého života se stal úspěšným a zcestovalým obchodníkem. Pak se však jeho život změnil – Mohamed obdržel první zjevení prostřednictvím anděla Gabriela, pravděpodobně roku 610 v jeskyni Hira poblíž Mekky. Vyzývalo k víře v jediného boha – Alláha. Mohamed byl zjevením velmi rozrušen, ale jeho žena Chadídža mu byla oporou. Roku 613 začal šířit tyto myšlenky mezi lid Mekky, většina lidí je však odmítala a vysmívala se mu. Po smrti své ženy Chadídži, která v Mekce patřila k vysoce postaveným lidem, byl nucen své rodné město roku 622 opustit, protože jeho učení se nelíbilo bohatým a vlivným mekským rodům.

Číst více …

Seminární práce , , , , , , , , ,

Základní informace o náboženství

09.04.2009

Islám je nejmladší světové monoteistické náboženství. Věřící se nazývají muslimové a jejich počet na světě je asi 1,2 – 1,5 miliardy lidí, tedy přibližně každý pátý nebo šestý člověk na světě je muslim. V současné době mimoto dochází k renesanci islámu a oživování náboženských tradic. Mezi tradiční islámské země s naprostou většinou muslimského obyvatelstva patří v první řadě Saudská Arábie, Pákistán, Afghánistán, Írán, Irák, Kuvajt, Bangladéš, Turecko, Egypt, Maroko a Alžírsko. V Evropě má Islám zastoupení v Albánii (70%), na území bývalé Jugoslávie – tzn. Makedonie (30%) Bosna a Hercegovina (40%), a Černá Hora (20%), ve Francii, Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, Švédsku nebo Nizozemsku.
Slovo islám v arabštině znamená „podrobení se“, „podřízení se“, ale také „mír“. Je jím jakoby předznamenána bezpodmínečnost, monolitičnost a jednoduchost muslimské víry.

Číst více …

Seminární práce , ,

Úvod

09.04.2009

Na úvod bych rád vysvětlil, proč jsem si zvolil jako téma seminární práce zrovna islám. Šlo o docela spontánní rozhodnutí. Vzpomněl jsem si totiž, že právě islám byl náboženství, které jsem charakterizoval předchozí školní rok na testu ze základů společenských věd. A charakteristika byla dostačující, známka z testu výborná, což výrazně přispělo k tomu, že na vysvědčení také. A tak jsem neváhal a volil opět islám.

Číst více …

Seminární práce